درباره ما

شرکت رویای سبز

شرکت تولید مواد ساختمانی رویای سبز برای همکام نمودن کشور عزیزمان افغانستان با تکنالوژی روز ساختمان از سال 2012 بر آن شد که با تولید بلوکه های سبک هوا دار شده گامی مفیدی در عرصه تکنالوژی روز ساختمان بردارد.